Domowa

Młodzi i skuteczni w Podlaskim

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa:
I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.