O projekcie

Główny cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych (zgodnych z klasyfikacją ESCO) przez minimum 72 uczestników projektu (30 kobiet, 42 mężczyzn) poprzez udział w zaplanowanym w ramach projektu wsparciu (m.in. Kuźnia wolontariatu, nauki, zarządzania projektami) w okresie do końca VII 2020 r.

Oferta projektu

Zadanie nr 1 – Kuźnia integracji – Wyjazd szkoleniowy.

Zadanie nr 2 – Kuźnia wolontariatu dla 16 osób, w tym m.in. kurs przewodnikowski, szkolenia wzmacniające kompetencje społeczne, wolontariat w strukturach ZHP, etc.

Zadanie nr 3 – Kuźnia nauki dla 16 osób, w tym m.in. warsztaty w teatrze dramatycznym, pomoc przy organizowaniu FESTIWALU SZTUK DAWNYCH.

Zadanie nr 4 – Kuźnia zarządzania projektami dla 32 osób, w tym m.in. cykl warsztatów i szkoleń z zakresu zarządzania projektami i kompetencjami społecznymi.

Zadanie nr 5 – Kuźnia umiejętności społecznych dla 16 z osób z niepełnosprawnościami, w tym m.in. szkolenia oraz warsztaty z zakresu kompetencji społecznych i pracy w grupie, uczestniczenie w meczu Jagiellonii, a także spotkanie z piłkarzami.

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowić będzie 80 osób młodych, w tym minimum 16 osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, których kompetencje społeczne wymagają rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy, zgodnie z przeprowadzoną przez przystąpieniem do projektu weryfikacją wstępną. Minimum 40% grupy docelowej (minimum 32 uczestników projektu) stanowić będą osoby uczące się w ostatnich latach danego etapu edukacji-rozumianego jako 2 ostatnie lata edukacji na danym etapie.

Okres realizacji:

01.09.2018 r. – 31.07.2020 r.

Efekty projektu:

Liczba osób młodych poniżej 30 lat, które podniosły kompetencje społeczne przydatne na rynku pracy: 72.